Prace dyplomowe

Prace magisterskie

2021

mgr Marcin Werachowski – Międzygatunkowa ekstrapolacja toksyczności ostrej wybranych związków organicznych w oparciu o ilościowy model zależności struktura-aktywność-aktywność (QSAAR) – opiekun dr Agnieszka Gajewicz-Skrętna

mgr Marika Janczuk – Badanie ilościowej zależności pomiędzy strukturą chemiczną a toksycznością ostrą wybranych związków organicznych wobec rozwielitki (Daphnia magna) – opiekun dr Agnieszka Gajewicz-Skrętna

2020

mgr Aleksandra Nowak – Badanie zależności pomiędzy strukturą chemiczną i właściwościami fizykochemicznymi nanometrycznych SiO2, TiO2 i ZnO a ich cytotoksycznością wobec wybranych linii komórkowych (A549, Caco-2, Caki-1, Calu-3, Hep3B) przy wykorzystaniu chemometrycznych technik eksploracji danych – opiekun dr Agnieszka Gajewicz-Skrętna

2018

mgr Aleksandra Lewicka – Zastosowanie metod chemometrycznych w przewidywaniu zmiany entalpii swobodnej reakcji deprotonacji superkwasów – opiekun dr Agnieszka Gajewicz

mgr Paweł Pingot – Badanie wpływu zmian liczebności zbioru treningowego i walidacyjnego oraz techniki ich wyboru na zdolności prognostyczne modelu ilościowej zależności struktura chemiczna – właściwości fizykochemiczne (QSPR) – opiekun dr Agnieszka Gajewicz

2017

mgr Marta Swirog – Modelowanie zależności pomiędzy strukturą wybranych pochodnych kumaryny a ich zdolnością do inhibicji białka STS – pierwszy krok w komputerowym projektowaniu nowych leków hormonozależnego raka piersi – opiekun dr inż. Karolina Jagiełło

2016

mgr Beata Prociewicz – Badanie oddziaływa wybranych pochodnych fulerenu C60 z lizozymem – opiekun dr hab. Tomasz Puzyn, profesor nadzwyczajny

mgr Paulina Świderska – Ocena aktywności cieczy jonowych względem acetylocholinoesterazy w oparciu o ilościowy model zależności struktura-aktywność (QSAR) – opiekun dr inż. Karolina Jagiełło

mgr Anna Świeć – Badanie oddziaływań wybranych pochodnych fulerenu C60 z albumi-ną – opiekun dr hab. Tomasz Puzyn, profesor nadzwyczajny

2015

mgr Bartłomiej Chomicz – Wpływ wielkości klastrów nano-ZnO na jego właściwości fizykochemiczne – opiekun dr inż. Karolina Jagiełło

mgr Maciej Gromelski  – Ilościowe modelowanie zależności pomiędzy strukturą modyfikowanych powierzchniowo superparamagnetycznych nanocząstek tlenków żelaza (SPIONs) a wychwytem komórkowym w ludzkich komórkach raka trzustki (PaCa2) – opiekun dr Agnieszka Gajewicz

mgr Michał Irzyłowski – Ocena wpływu długości nanorurki węglowej na jej właściwości fizykochemiczne – opiekun dr hab. Tomasz Puzyn, profesor nadzwyczajny

mgr Wiktoria Lewandowska – Modelowanie ilościowej zależności pomiędzy strukturą chemiczną supermagnetycznych nanotlenków żelaza a wychwytem komórkowym ludzkich komórek śródbłonka żyły pępowinowej – opiekun dr Agnieszka Gajewicz

mgr Iwona Ocieczek – Zastosowanie metod chemometrycznych w przewidywaniu wychwytu komórkowego makrofagów względem grupy modyfikatorów powierzchniowych nanocząstek o wspólnym rdzeniu (SPIONS) – opiekun dr hab. Tomasz Puzyn, profesor nadzwyczajny

mgr Beata Prociewicz – Badanie oddziaływa wybranych pochodnych fulerenu C60 z lizozymem – opiekun dr hab. Tomasz Puzyn, profesor nadzwyczajny

mgr Anna Świeć – Badanie oddziaływań wybranych pochodnych fulerenu C60 z albuminą – opiekun dr hab. Tomasz Puzyn, profesor nadzwyczajny

2014

mgr Anna Baniecka – Ocena mobilności wybranych farmaceutyków w środowisku przyrodniczym w oparciu o modele chemometryczne – opiekun dr inż. Karolina Jagiełło

mgr Marcelina Łyczykowska – Badanie wpływu liczby i rodzaju podstawnika halogenowego na sorpcję bromo- i chloropochodnych benzenu na powierzchni fulerenu C60 – opiekun dr hab. Tomasz Puzyn, profesor nadzwyczajny

mgr Anna Rybińska – Przewidywanie wartości współczynnika n-oktanol/woda (KOW) cieczy jonowych w oparciu o ilościowe zależności pomiędzy strukturą chemiczną, a właściwościami chemicznymi związków(QSPR) – opiekun dr hab. Tomasz Puzyn, profesor nadzwyczajny

mgr Ewelina Wyrzykowska – Przewidywanie współczynnika podziału Kow dla metabolitów wybranych farmaceutyków w oparciu o model QSAR – opiekun dr inż. Karolina Jagiełło

mgr Monika Zaborowska – Przewidywanie toksyczności cieczy jonowych względem bakterii Vibrio fischeri w oparciu o ilościowy model struktura-aktywność (QSAR) –opiekun dr hab. Tomasz Puzyn, profesor nadzwyczajny

2013

mgr Maciej Barycki – Przewidywanie entalpii parowania trwałych zanieczyszczeń organicznych w oparciu o metody ilościowego modelowania zależności pomiędzy strukturą chemiczną a właściwościami (QSPR) – opiekun dr hab. Tomasz Puzyn, profesor nadzwyczajny

2011

mgr Katarzyna Odziomek – Ilościowe modelowanie zależności pomiędzy strukturą chemiczną a wartością stałej Henry’ego trwałych zanieczyszczeń organicznych (POPs) – opiekun dr hab. Tomasz Puzyn, profesor nadzwyczajny

mgr Aleksandra Rybacka  – Przewidywanie rozpuszczalności w wodzie trwałych zanieczyszczeń organicznych (POPs) w oparciu o ilościowy model struktura-właściwości (QSPR) – opiekun dr hab. Tomasz Puzyn, profesor nadzwyczajny

mgr Michał Skrzyński – W jakim stopniu metoda wyodrębnienia zbioru uczącego i walidacyjnego wpływa na parametry ilościowego modelu struktura-aktywność (QSAR) – opiekun dr hab. Tomasz Puzyn, profesor nadzwyczajny

 

Prace licencjackie

2021

lic. Agnieszka Okrój – Badanie zależności pomiędzy strukturą chemiczną i właściwościami fizykochemicznymi wybranych sulfonamidów a ich toksycznością ostrą wobec bakterii Escherichia coli przy wykorzystaniu chemometrycznych metod uczenia bez nadzoru i z nadzorem – opiekun dr Agnieszka Gajewicz-Skrętna

lic. Gabriela Zdrojewska – Analiza głównych składowych i metoda drzew decyzyjnych jako narzędzia wspomagające wstępną diagnostykę raka piersi – opiekun dr Agnieszka Gajewicz-Skrętna

lic. Iga Gaca – Algorytm maszyn wektorów nośnych w klasyfikacji wybranych związków organicznych ze względu na ich toksyczność ostrą wobec Oryzias latipes – opiekun dr Agnieszka Gajewicz-Skrętna

lic. Joanna Obiedzińska – Zastosowanie metod eksploracji danych i uczenia maszynowego do klasyfikacji szczepów konopi do konkretnego gatunku Indica, Sativa lub hybryda na podstawie wybranych ilościowych i jakościowych parametrów opisujących ich profil chemiczny, smakowy i doznaniowy – opiekun dr Agnieszka Gajewicz-Skrętna

lic. Marta Lewińska – Ocena wpływu różnego rodzaju nośników i sposobów suszenia soku z aronii czarnoowocowej (Aronia melanocarpa L.) na zawartość związków polifenolowych i pojemność antyoksydacyjną otrzymanych proszków z wykorzystaniem modeli drzew klasyfikacyjnych – opiekun dr Agnieszka Gajewicz-Skrętna

lic. Michalina Miszczak – Nieparametryczna regresja lokalnie ważona jądrem (KwLRP) w przewidywaniu toksyczności ostrej substancji chemicznych i ich mieszanin – opiekun dr Agnieszka Gajewicz-Skrętna

2020

lic. Michalina Pieper – Porównanie efektywności wybranych metod regresyjnych do opisu ilościowej zależności pomiędzy toksycznością ostrą względem rozwielitki (Daphnia magna), a strukturą związków organicznych powstających jako uboczne produkty w procesach przemysłowych – opiekun dr Agnieszka Gajewicz-Skrętna

2019

lic. Marcin Werachowski – Wykorzystanie metody drzew decyzyjnych jako narzędzia wspomagającego klasyfikację wybranych związków organicznych pod względem ich toksyczności ostrej wobec daphnia magna – opiekun dr Agnieszka Gajewicz-Skrętna

lic. Katarzyna Kocuniak – Zastosowanie metod chemometrycznych w analizie porównawczej suplementów diety typu multiwitamina – opiekun dr Agnieszka Gajewicz-Skrętna 

2017

lic. Barbara Zuzanna Mizera – Badania nad toksycznością cieczy jonowych wobec ludzkich komórek raka piersi (MCF-7) przy wykorzystaniu metod ilościowego modelowania zależności między strukturą a aktywnością związków chemicznych (QSAR) – opiekun dr hab. Tomasz Puzyn, prof. nadzwyczajny

lic. Ewa Krystyna Serkowska – Wpływ struktury substancji uczulających na wartość współczynnika podziału oktanol-woda – opiekun dr inż. Karolina Jagiełło   

lic. Dominika Wasilewska – Wpływ struktury modyfikatorów powierzchniowych superparamagnetycznych nanocząstek tlenków żelaza na wychwyt komórkowy wobec linii komórkowej HUVEC – opiekun dr inż. Karolina Jagiełło

2016

lic. Piotr Habecki – Analiza porównawcza algorytmów wyboru zmiennych niezależnych wykorzystywanych do kalibracji modeli QSAR/QSPR –  opiekun dr Agnieszka Gajewicz

lic. Alexander Puchalski – Badania nad możliwością zastosowania metod szacowania przekrojowego (read-across) w ocenie ryzyka stwarzanego przez nanomateriały –  opiekun dr Agnieszka Gajewicz

2015

lic. Alicja Knop – Zależność pomiędzy strukturą cieczy jonowych, a ich zdolnością do biodegradacji – opiekun dr inż. Karolina Jagiełło

lic. Aleksandra Lewicka – Wpływ struktury kationu na wartości lepkości cieczy jonowych – opiekun dr inż. Karolina Jagiełło

lic. Sylwester Pereć – Badanie wpływu domieszek metalicznych i bimetalicznych (Pd, Au) na zmianę stabilności i wybranych właściwości fizykochemicznych układów typu Me/TiO2 –  opiekun dr Agnieszka Gajewicz

lic. Paweł Pingot – Zależność pomiędzy strukturą kationu, a toksycznością cieczy jonowych –  opiekun dr Agnieszka Gajewicz

lic. Marta Swirog – Porównanie metod obliczeniowych do opisu struktury chemicznej fulerenów – opiekun dr inż. Karolina Jagiełło

lic. Kamil Wojciechowski – Badanie zależności pomiędzy strukturą chemiczną farmaceutyków a ich działaniem biologicznym w oparciu o metodę HCA – opiekun dr Agnieszka Gajewicz